Geologická spoločnosť Košice
Zásady ochrany osobných údajov
Základné informácie pre dotknutú osobu o ochrane osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

 • Prevádzkovateľ: GEO Slovakia, s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice, IČO:36193241, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vl. č. 11164/V (ďalej len ,,prevádzkovateľ“).
 • Kontaktná osoba: riaditeľ spoločnosti, adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla prevádzkovateľa, elektronická adresa je: geoslovakia@geoslovakia.sk.
 • Účel spracúvania osobných údajov – Právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Zákazková činnosť, Ceny a propagácia – Oprávnený záujem prevádzkovateľa podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) /cenové ponuky, spracúvanie objednávok, obchodných zmlúv, reklamácií a ostatná obchodná komunikácia/
 • Účtovníctvo a obchodná agenda – Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) vyplývajúcich z osobitných účtovných alebo daňových predpisov /zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov a pod./
 • Právna agenda – Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) /vypracovanie zmlúv, súdne spory, povinnosti súvisiace s Registrom partnerov verejného sektora, právna korešpondencia a pod./
 • Personálna a mzdová agenda – Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce.
 • Správa registratúry – Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) /zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/
 • Vykonávanie BOZP – Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa súvisiacej s dodržiavaním povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP a ochrany pred požiarmi (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) /zákon o BOZP 124/2006 Z.z./
 • Vykonávanie činností interného auditu – Oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Poistná udalosť – Oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Administrácia webovej stránky – Poskytnutie komunikačných a informačných nástrojov prevádzkovateľa – Oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Monitorovanie vymedzených priestorov spoločnosti – Ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb – Oprávnený záujem (čl. 6 ods.1, písm. f) GDPR)
 • Uverejnenie fotografie – Súhlas dotknutých osôb (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) /fotografie zamestnancov na webovej stránke spoločnosti/

Pre plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a tá je povinná poskytnúť a zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely oprávnených záujmov, v takom prípade tiež nepotrebuje súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak sú nevyhnutné na akademické, umelecké, literárne a žurnalistické účely.

Dotknuté osoby:

 • zákazníci, konatelia, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, dodávatelia, zamestnanci dodávateľov, návštevníci, uchádzači o zamestnanie a tretie osoby

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, fotografia, kamerový záznam,
 • údaje pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Príjemcovia a sprostredkovatelia osobných údajov:

 • GEO Slovakia, s.r.o.
 • zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, dôchodkové správcovské spoločnosti, komerčné poisťovne, vzdelávacie agentúry a školitelia, zákazníci a dodávatelia zamestnávateľa, Inšpektorát práce, audítorské spoločnosti, orgány verejnej moci a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní a exekútori.

Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov spolu s ich kontaktnými údajmi a rozsahom spracúvania je k dispozícii na riaditeľstve prevádzkovateľa na adrese sídla spoločnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený, na základe písomnej dohody, poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Pri spracúvaní sa súhlas dotknutých osôb nevyžaduje.

Lehoty uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva obvykle po dobu stanovenú príslušnými zákonmi a interným predpisom – Archívny a registratúrny poriadok, resp. oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

 • 10 rokov /obchodné zmluvy, dokumentácia zákaziek, úverové zmluvy, poistné zmluvy, leasingové zmluvy, súdne spory a pracovno-právne spory, dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce/
 • dovŕšenie sedemdesiateho roku života zamestnanca (aj bývalého) /pracovnoprávny vzťah/
 • 5 rokov /cenové ponuky, vydané objednávky, reklamácie, žiadosti, dotazníky a iné písomnosti neprijatých uchádzačov /
 • 3 roky od doručenia podnetu /oznámenie protispoločenskej činnosti/
 • 15 dní /kamerové záznamy/

 

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva:

 • Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Prevádzkovateľ je povinný reagovať a odpovedať na každú žiadosť.
 • Právo na prístup ku svojim osobným údajom.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe osobné údaje, ktoré spracúva. Garantuje sa právo na prístup k osobným údajom, nie právo na prístup k informačným systémom.

 

 • Právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ bez odkladu opraví a doplní neúplne údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Prevádzkovateľ má informačnú povinnosť oznámiť vykonanie opravy osobných údajov dotknutej osobe aj všetkým príjemcom.
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov:

 

– ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

– ak prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

 • Právo na získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi.
 • Právo na prenosnosť údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.
 • Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 • Právo u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov.
 • Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
 • Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

 • písomne na hore uvedenej adrese sídla prevádzkovateľa
 • písomne na elektronickej adrese: geoslovakia@geoslovakia.sk
 • u sprostredkovateľa, ktorý je povinný odovzdať túto žiadosť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Žiadosť sa vybaví bez odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia prevádzkovateľovi. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, prevádzkovateľ o takomto predlžení informuje dotknutú osobu do jedného mesiaca spolu s dôvodmi zmeškania. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie sa jej poskytnú elektronicky, pokiaľ nepožiadala o iný spôsob. Prevádzkovateľ pri každej žiadosti overí totožnosť žiadateľa a určí či ide o dotknutú osobu.

 • Profilovanie: Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov.
 • Prenos osobných údajov do tretích krajín: Prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín.
 • Ochrana osobných údajov – Prevádzkovateľ chráni osobné údaje primeranými technickými a organizačnými opatreniami podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.