Geologická spoločnosť Košice
Hlavné činnosti našej spoločnosti

Hydrogeológia

V rámci oddelenia hydrogeológie zisťujeme a hodnotíme hydrogeologické pomery územia, a to od regionálnych rozmerov až po jednotlivé lokality.

Zahŕňa to nasledovné špecifické práce:

 • zostavovanie účelových hydrogeologických a hydrogeochemických máp a máp zraniteľnosti podzemných vôd,
 • výpočty prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemných vôd (programové vybavenie AquiferTest Pro),
 • zabezpečenie využiteľných zdrojov podzemných vôd (vŕtané hydrogeologické vrty, záchyty prameňov),
 • overenie výdatnosti zdrojov vôd na pitné a technické účely, so zhodnotením ich kvality (programové vybavenie AquaChem),
 • návrhy pásiem ochrany vodných zdrojov a podmienok hospodárenia v nich,
 • vyhodnotenie režimu podzemných vôd, hydrochemický monitoring, posúdenie zmien v kvalite vôd a stanovenie trendov ďalšieho vývoja,
 • posúdenie možnosti zabezpečenia geotermálnej energie na jednotlivých lokalitách,
 • modelovanie prúdenia podzemných vôd s pomocou numerických filtračných modelov,
 • zakladanie stavieb v sťažených prírodných podmienkach, návrh a realizácia odvodnenia stavebných jám,
 • posudzovanie vplyvu čistiarní odpadových vôd na kvalitu podzemných vôd, vrátane posudkov malých domácich ČOV

Enviromentálna geológia

Spoločnosť realizuje komplexné činnosti späté s environmentálnou problematikou, od konzultačnej činnosti v environmentálnej oblasti, prieskumných, vzorkovacích a laboratórnych prác, spracovania analýzy rizika s hodnotením environmentálnych a zdravotných rizík, sanáciu geologického prostredia a environmentálnej záťaže, po monitoring geologických faktorov životného prostredia.

Pri zosúladení činnosti jednotlivých subjektov s platnými legislatívnymi podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu postupujeme podľa aktuálnych metodík a na spracovanie a analýzu získaných dát využívame špecializované programové vybavenie.

Spoločnosť poskytuje:

 • konzultačnú a poradenskú činnosť v environmentálnej oblasti
 • environmentálny audit a rizikovú analýzu podľa STN ISO 14010 a platných legislatívnych noriem. Pri environmentálnom audite a rizikovej analýze využívame programové vybavenie RBCA a RISC 5.
 • prieskum a sanácia znečisteného územia

V rámci prieskumu a sanácie znečistených vôd a zemín zabezpečuje spoločnosť celú škálu geologickej a inžinierskej činnosti.

Spoločnosť sa v odbore prieskumu a sanácie znečistenia na jednotlivých etapách zaoberá:

 • určením stupňa a druhu znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody,
 • návrhom optimálnych sanačných opatrení pre likvidáciu znečistenia v podzemnej vode a horninovom prostredí spôsobmi in situ, ex situ, vypracovanie projektu sanácie,
 • aktívnou sanáciou znečistenia a rekultiváciou dotknutých území (vyžívajú sa air sparging, bioremediácia, venting, podpovrchové reaktívne zóny a steny, air stripping),
 • kontrola zostatkových limitov znečistenia v horninovom prostredí a podzemnej vode s pomocou atmogeochemického a hydrochemického monitoringu,
 • vybudovanie monitorovacích systémov a periodické spracovanie výsledkov monitoringu.

Matematické modelovanie

Spoločnosť využíva pri riešení hydrogeologických úloh, problémov spätých so životným prostredím, šírením kontaminácie v podzemných vodách a horninovom prostredí, pri remediácii prostredia a spracovaní analýzy rizika  programové vybavenie špeciálneho určenia.

V rámci spracovania získaných geodát a prognóz realizujeme:

 • matematické modelovanie prúdenia podzemnej vody a prenosu znečistenia s pomocou numerických trojdimenzionálnych modelov (programové vybavenie VisualMODFLOW PREMIUM/Visual FLEX),
 • matematické modelovanie zamerané na určenie časovej a priestorovej závislosti prenosu a vývoja rôznych druhov znečistenia, vrátane pôsobenia biodegradačných faktorov, chemických reakcií ,
 • spracovanie analýzy rizika, využívajúce aj výstupy programového vybavenia RISC 5,
 • vizualizácia získaných údajov a výsledkov numerického modelovania (ArcGIS, Visual MODFLOW 3D EXPLORER, Surfer 8.0).

Posudková činnosť v odpadovom hospodárstve
V rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje spoločnosť celú inžiniersku činnosť, od posúdenia geologických podmienok územia až po vypracovanie prevádzkových poriadkov a interných predpisov nových a existujúcich skládok.

Okrem toho vypracúvame odborné posudky na nakladanie s odpadmi a na zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov.

Spoločnosť sa v odbore odpadového hospodárstva na jednotlivých stupňoch zaoberá:

 • posúdením vhodnosti území pre založenie skládok odpadov,
 • posúdením základových pomerov, vhodnosti zemín pre budovanie tesnenia a zemných konštrukcií skládky,
 • geologickým a geotechnickým dozorom pri výstavbe skládok,
 • posudkovou činnosťou v zmysle zákona NR SR 223/ 2001 Z.z. v znení zákona 409/ 2006 Z. z. a aktuálnych legislatívnych predpisov, vypracovaním prevádzkového poriadku zariadení na zneškodňovanie odpadov ( skládok) a zariadení na zhodnocovanie odpadov,
 • vypracovaním prevádzkového poriadku monitoringu skládok,
 • vypracovaním odborných posudkov zariadení na nakladanie s odpadmi, skládok, prevádzkových poriadkov a technológií a zariadení na zhodnocovanie odpadov,
 • realizáciou hydrochemického a hydrodynamického monitoringu podzemnej vody v okolí skládok a iných ekologických záťaží.

Inžinierská geológia

Spoločnosť v rámci oddelenia inžinierskej geológie zisťuje a hodnotí inžinierskogeologické pomery územia od regionálnych rozmerov po detailný prieskum a zhodnotenie jednotlivých lokalít.

Činnosť oddelenia zahŕňa nasledovné špecifické práce, realizované za účelom:

výstavby:

 • občianskych, priemyselných a vodohospodárskych objektov,
 • líniových stavieb (železnice, cestná sieť, parovody, plynovody, ropovody),
 • skládok odpadov

stanovenia faktorov vzniku:

 • svahových deformácií,
 • porúch na líniových stavbách a stavebných objektoch
 • posúdenia stability územia
 • návrhu sanačných opatrení v dotknutých územiach
 • geologický dozor, poradenská činnosť
 • zostavovanie máp geofaktorov životného prostredia a iných účelových máp

Terénne skúšky

Naša spoločnosť je oprávnená používať pečiatku evidovanej skúšobne na základe osvedčenia Združenia Slovenských skúšobní!

V rámci inžiniersko geologického prieskumu, najmä v etape doplnkového prieskumu sa realizuje najviac poľných skúšok zameraných na overenie a kontrolu kvality základovej škáry, podložie zemnej pláne, násypov pri pozemných a dopravných stavbách, kontrolu kvality a zhutnenia zemných konštrukcií, tesnenia skládok odpadov, kontrolu kvality a vlastností zemín po stabilizácii.

1. Statické a dynamické penetračné sondy – Dynamické a statické penetračné sondy umožňujú rýchle a nedeštruktívne posúdiť podložie stavby- zistiť rozhrania a hrúbky jednotlivých vrstiev, určiť niektoré pevnostné a deformačné charakteristiky, zistiť hĺbku únosného podložia, kaverny a podobne.

Prístrojové zariadenie:

 • Statický penetračný prístroj MAIHAK (Nemecko)
 • Dynamický penetračný prístroj BORROS (Švédsko)

2. Statické a dynamické zaťažovacie skúšky doskou – Zaťažovacie skúšky doskou umožňujú nedeštruktívne zisťovať pevnosť základovej pôdy, moduly deformácie a pružnosti, modul reakcie podložia, resp. zisťovať mieru uľahlosti a zhutnenia podložia a materiálov v násypoch a stabilizovaných zemín.

Prístrojové zariadenie:

 • Statický zaťažovací prístroj Strassentest (Nemecko)
 • Statický zaťažovací prístroj ECM Static (Česko)
 • Dynamický zaťažovací prístroj HMP LFG – SD (Nemecko)

3. Zisťovanie objemovej hmotnosti – Pre zistenie parametrov zhutnenia sa používajú priame a nepriame skúšobné metódy. Medzi priame metódy patrí určenie objemovej hmotnosti odberom vzorky do vyrezávacieho krúžku, vodným membránovým objemomerom, jamkovou metódou a následným určením vlhkosti a výpočtom parametrov D (porovnanie s výsledkami laboratórnej skúšky zhutnenia Proctor- standard)

Prístrojové zariadenie:

 • vodný membránový objemomer (Anglicko)
 • zariadenie pre jamkové metódy

4. Skúška CBR (Kalifornský pomer únosnosti) – Hodnota kalifornského pomeru únosnosti pôvodne slúžila ako materiálová charakteristika materiálov používaných pri výstavbe ciest pre návrh konštrukcie. Dnes táto skúška slúži aj pre vyhodnotenie únosnosti podložia cestných komunikácií. Hodnota CBR (v %) je číslo vyjadrujúce pomer odporu zeminy proti vniku oceľového tŕňa k odporu proti vnikaniu tohto tŕňa za rovnakých podmienok do štandardného materiálu ( makadamu). Na základe korelačných vzťahov je možné zo skúšky odvodiť aj modul pružnosti

Prístrojové zariadenie:

 • prístroj CBR (ELE Anglicko)

5. Inklinometrické meranie – Inklinometrické meranie sa vykonáva pomocou inklinometrického zariadenia. Toto zariadenie pozostáva z inklinometrických pažníc ktoré majú zvislé vodiace dvojice drážok, inklinometrickej sondy, kontrolného kábla a záznamovej jednotky. Inklinometrické pažnice sa inštalujú do vertikálneho vrtu, ktorý prechádza cez zónu predpokladaného pohybu. Dno pažníc je ukotvené v stabilnej zemine a pažnice sú vo vrte zastabilizované cementovo-bentonitovou zálievkou. Inklinometrická sonda sa používa na zmeranie pažníc a zistenie ich iniciálnej pozície. Pohyb zeminy spôsobí posun pažníc z ich iniciálnej pozície. Veľkosť, hĺbka a stupeň tohto posunu je vypočítaná porovnaním údajov pri iniciálnej pozícii k údajom zistených pri ďalších meraniach.

Prístrojové zariadenie:

 • prístroj Digitilt Inclinometer Probe USA

Geofyzikálne merania

 • úradné merania radónu (222Rn) v pôdnom vzduchu
 • meranie metódou GPR (georadar)
 • určovanie plošného rozsahu a hrúbok litologický odlišných typov hornín, kontrola stavu telesa hrádze, prieskum starých environmentálnych záťaži a zosuvov s využitím geoelektrických metód (odporová tomografia – multikábel, vertikálne elektrické sondovanie, odporové profilovanie)
 • určovanie smeru prúdenia vôd (metóda nabitého telesa – HG varianta)
 • korózny prieskum

Radón je všadeprítomný prírodný rádioaktívny plyn, neviditeľný a bez zápachu, ktorý vzniká postupnou premenou rádia obsiahnutého v zemskej kôre. Po fajčení je ožiarenie obyvateľstva v dôsledku expozície radónom a jeho dcérskymi produktmi druhým najdôležitejším faktorom podmieňujúcim vznik rakoviny pľúc.

Spôsobilosť:

 • úradne merania radónu (222Rn) v pôdnom vzduchu
 • v odbore činnosti geofyzikálne práce

GEO Slovakia s.r.o. je organizáciou, autorizovanou na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu (Rozhodnutie č. 2015/900/005260/01869 zo 17. augusta 2015 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov predlžuje platnosť Rozhodnutia o autorizácií č. 2010/900/005124/02170 z 13. októbra 2010) a držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR na určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb (povolenie č. OOZPŽ/538/2013) Merania sú realizované úradným meračom (certifikát č. 2142/15/R vydaný Slovenským metrologickým ústavom).

Cieľom radónového prieskumu je hodnotenie základových pôd stavebného pozemku z hľadiska rizika vnikania 222Rn do budov.

V zmysle zákona NR SR  596/2002 Z.z. sú „fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú stabeníkom stavieb… sú povinné pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu“.

 

Laboratória mechanika zemín

Mechanika zemín je veda, ktorá sa zaoberá rovnováhou, napätím a pretvorením zemín. Zemina sa skladá z troch fáz : pevnej (zrná zeminy), ktorá ako jediná má šmykovú pevnosť, kvapalnej (voda) a plynnej (vzduch). Posledné dve nemajú šmykovú pevnosť, môžu však prenášať napätie v tlaku alebo ťahu.

Pre základné zatriedenie zeminy je potrebné zistiť zrnitostné zloženie, vlhkosť, plasticitné vlastnosti a objemovú hmotnosť.

Pre všetky stabilitné výpočty je potrebné vedieť parametre šmykovej pevnosti. Deformačné úlohy sa dajú riešiť len so znalosťou charakteristík stlačiteľnosti.

Pre posúdenie využiteľnosti zeminy ako podložia a do násypov je potrebné zistiť jej zhutniteľnosť a optimálne hodnoty vlhkosti a objemovej hmotnosti.

Pre zodpovedanie týchto požiadaviek, t.j. zistenie popisných, fyzikálnych a mechanických vlastností zemín, laboratórium mechaniky zemín spoločnosti GEO Slovakia realizuje a zabezpečuje v rámci svojej činnosti nasledovné laboratórne stanovenia :

 • Stanovenie vlhkosti
 • Stanovenie konzistenčných medzí (medza tekutosti a medza plasticity)
 • Pri stanovení vlhkosti a konzistenčných medzí nasledovný výpočet čísla plasticity a stupňa konzistencie
 • Stanovenie zrnitostného zloženia
 • Stanovenie objemovej hmotnosti
 • Stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc
 • Pri stanovení objemovej hmotnosti, zdanlivej hustoty pevných častíc a vlhkosti nasledovný výpočet objemu pórov a stupňa nasýtenia
 • Stanovenie obsahu uhličitanov
 • Stanovenie stlačiteľnosti v oedometrickom prístroji ( bez rekonsolidácie, s rekonsolidáciou) – zistenie súčiniteľa stlačiteľnosti a oedometrických modulov
 • Stanovenie časového priebehu stlačiteľnosti v oedometrickom prístroji – zistenie súčiniteľa konsolidácie
 • Stanovenie presadavosti v oedometrickom prístroji – zistenie súčiniteľa presadavosti
 • Stanovenie vrcholovej alebo reziduálnej šmykovej pevnosti v krabicovom prístroji – zistenie efektívnych šmykových parametrov
 • Stanovenie šmykovej pevnosti v triaxiálnom prístroji – zistenie totálnych šmykových parametrov
 • Stanovenie zhutniteľnosti skúškou Proctor standard – zistenie optimálnej vlhkosti a objemovej hmotnosti
 • Stanovenie pomeru únosnosti – CBR
 • Stanovenie obsahu organických látok titračnou metódou
 • Stanovenie priepustnosti jemnozrnných zemín v triaxiálnej komore