RNDr. Libor Potančok
vedúci strediska IG
vedúci oddelenia
0905 228 496
libor.potancok@geoslovakia.sk

Ing. Monika Drozdová
odborný geológ
0905 472931
drozdova@geoslovakia.sk

Terénne skúšky

Naša spoločnosť je oprávnená používať pečiatku evidovanej skúšobne na základe osvedčenia Združenia Slovenských skúšobní!

V rámci inžiniersko geologického prieskumu, najmä v etape doplnkového prieskumu sa realizuje najviac poľných skúšok zameraných na overenie a kontrolu kvality základovej škáry, podložie zemnej pláne, násypov pri pozemných a dopravných stavbách, kontrolu kvality a zhutnenia zemných konštrukcií, tesnenia skládok odpadov, kontrolu kvality a vlastností zemín po stabilizácii.

1. Statické a dynamické penetračné sondy - Dynamické a statické penetračné sondy umožňujú rýchle a nedeštruktívne posúdiť podložie stavby- zistiť rozhrania a hrúbky jednotlivých vrstiev, určiť niektoré pevnostné a deformačné charakteristiky, zistiť hĺbku únosného podložia, kaverny a podobne.

Prístrojové zariadenie:

  • Statický penetračný prístroj MAIHAK (Nemecko)
  • Dynamický penetračný prístroj BORROS (Švédsko)

2. Statické a dynamické zaťažovacie skúšky doskou - Zaťažovacie skúšky doskou umožňujú nedeštruktívne zisťovať pevnosť základovej pôdy, moduly deformácie a pružnosti, modul reakcie podložia, resp. zisťovať mieru uľahlosti a zhutnenia podložia a materiálov v násypoch a stabilizovaných zemín.

Prístrojové zariadenie:

  • Statický zaťažovací prístroj Strassentest (Nemecko)
  • Statický zaťažovací prístroj ECM Static (Česko)
  • Dynamický zaťažovací prístroj HMP LFG - SD (Nemecko)

3. Zisťovanie objemovej hmotnosti - Pre zistenie parametrov zhutnenia sa používajú priame a nepriame skúšobné metódy. Medzi priame metódy patrí určenie objemovej hmotnosti odberom vzorky do vyrezávacieho krúžku, vodným membránovým objemomerom, jamkovou metódou a následným určením vlhkosti a výpočtom parametrov D (porovnanie s výsledkami laboratórnej skúšky zhutnenia Proctor- standard)

Prístrojové zariadenie:

  • vodný membránový objemomer (Anglicko)
  • zariadenie pre jamkové metódy

4. Skúška CBR (Kalifornský pomer únosnosti) - Hodnota kalifornského pomeru únosnosti pôvodne slúžila ako materiálová charakteristika materiálov používaných pri výstavbe ciest pre návrh konštrukcie. Dnes táto skúška slúži aj pre vyhodnotenie únosnosti podložia cestných komunikácií. Hodnota CBR (v %) je číslo vyjadrujúce pomer odporu zeminy proti vniku oceľového tŕňa k odporu proti vnikaniu tohto tŕňa za rovnakých podmienok do štandardného materiálu ( makadamu). Na základe korelačných vzťahov je možné zo skúšky odvodiť aj modul pružnosti

Prístrojové zariadenie:

  • prístroj CBR (ELE Anglicko)

5. Inklinometrické meranie - Inklinometrické meranie sa vykonáva pomocou inklinometrického zariadenia. Toto zariadenie pozostáva z inklinometrických pažníc ktoré majú zvislé vodiace dvojice drážok, inklinometrickej sondy, kontrolného kábla a záznamovej jednotky. Inklinometrické pažnice sa inštalujú do vertikálneho vrtu, ktorý prechádza cez zónu predpokladaného pohybu. Dno pažníc je ukotvené v stabilnej zemine a pažnice sú vo vrte zastabilizované cementovo-bentonitovou zálievkou. Inklinometrická sonda sa používa na zmeranie pažníc a zistenie ich iniciálnej pozície. Pohyb zeminy spôsobí posun pažníc z ich iniciálnej pozície. Veľkosť, hĺbka a stupeň tohto posunu je vypočítaná porovnaním údajov pri iniciálnej pozícii k údajom zistených pri ďalších meraniach.

Prístrojové zariadenie:

  • prístroj Digitilt Inclinometer Probe USA

Fotogaléria