Jana Gregová
vedúca oddelenia
0917 545 695
jana.gregova@geoslovakia.sk

Laboratória mechanika zemín

Mechanika zemín je veda, ktorá sa zaoberá rovnováhou, napätím a pretvorením zemín. Zemina sa skladá z troch fáz : pevnej (zrná zeminy), ktorá ako jediná má šmykovú pevnosť, kvapalnej (voda) a plynnej (vzduch). Posledné dve nemajú šmykovú pevnosť, môžu však prenášať napätie v tlaku alebo ťahu.

Pre základné zatriedenie zeminy je potrebné zistiť zrnitostné zloženie, vlhkosť, plasticitné vlastnosti a objemovú hmotnosť.

Pre všetky stabilitné výpočty je potrebné vedieť parametre šmykovej pevnosti. Deformačné úlohy sa dajú riešiť len so znalosťou charakteristík stlačiteľnosti.

Pre posúdenie využiteľnosti zeminy ako podložia a do násypov je potrebné zistiť jej zhutniteľnosť a optimálne hodnoty vlhkosti a objemovej hmotnosti.

Pre zodpovedanie týchto požiadaviek, t.j. zistenie popisných, fyzikálnych a mechanických vlastností zemín, laboratórium mechaniky zemín spoločnosti GEO Slovakia realizuje a zabezpečuje v rámci svojej činnosti nasledovné laboratórne stanovenia :

 • Stanovenie vlhkosti
 • Stanovenie konzistenčných medzí (medza tekutosti a medza plasticity)
 • Pri stanovení vlhkosti a konzistenčných medzí nasledovný výpočet čísla plasticity a stupňa konzistencie
 • Stanovenie zrnitostného zloženia
 • Stanovenie objemovej hmotnosti
 • Stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc
 • Pri stanovení objemovej hmotnosti, zdanlivej hustoty pevných častíc a vlhkosti nasledovný výpočet objemu pórov a stupňa nasýtenia
 • Stanovenie obsahu uhličitanov
 • Stanovenie stlačiteľnosti v oedometrickom prístroji ( bez rekonsolidácie, s rekonsolidáciou) – zistenie súčiniteľa stlačiteľnosti a oedometrických modulov
 • Stanovenie časového priebehu stlačiteľnosti v oedometrickom prístroji – zistenie súčiniteľa konsolidácie
 • Stanovenie presadavosti v oedometrickom prístroji – zistenie súčiniteľa presadavosti
 • Stanovenie vrcholovej alebo reziduálnej šmykovej pevnosti v krabicovom prístroji – zistenie efektívnych šmykových parametrov
 • Stanovenie šmykovej pevnosti v triaxiálnom prístroji – zistenie totálnych šmykových parametrov
 • Stanovenie zhutniteľnosti skúškou Proctor standard – zistenie optimálnej vlhkosti a objemovej hmotnosti
 • Stanovenie pomeru únosnosti – CBR
 • Stanovenie obsahu organických látok titračnou metódou
 • Stanovenie priepustnosti jemnozrnných zemín v triaxiálnej komore

Fotogaléria