RNDr. Libor Potančok
vedúci strediska IG
0905 228 496
libor.potancok@geoslovakia.sk

Ing. Marcela Boszáková
vedúca oddelenia
0915 988 682
marcela.boszakova@geoslovakia.sk

RNDr. Dušan Grman
odborný geológ
055/729 72 34
dusan.grman@geoslovakia.sk

Ing. Mária Syčevová
odborný geológ
0918 112 459
sycevova@geoslovakia.sk

Ing. Jana Hajduková
odborný geológ
0905 675 933
hajdukova@geoslovakia.sk

Inžinierska geológia

Spoločnosť v rámci oddelenia inžinierskej geológie zisťuje a hodnotí inžinierskogeologické pomery územia od regionálnych rozmerov po detailný prieskum a zhodnotenie jednotlivých lokalít. Činnosť oddelenia zahŕňa nasledovné špecifické práce, realizované za účelom:

výstavby:

  • občianskych, priemyselných a vodohospodárskych objektov,
  • líniových stavieb (železnice, cestná sieť, parovody, plynovody, ropovody),
  • skládok odpadov

stanovenia faktorov vzniku:

  • svahových deformácií,
  • porúch na líniových stavbách a stavebných objektoch
  • posúdenia stability územia
  • návrhu sanačných opatrení v dotknutých územiach
  • geologický dozor, poradenská činnosť
  • zostavovanie máp geofaktorov životného prostredia a iných účelových máp

Fotogaléria