RNDr. Igor Bajo
vedúci oddelenia
0915 926 820
igor.bajo@geoslovakia.sk

Ing. Slávka Grexová, PhD.
odborný geológ
0905 650 960
slavka.grexova@geoslovakia.sk

Hydrogeológia

V rámci oddelenia hydrogeológie zisťujeme a hodnotíme hydrogeologické pomery územia, a to od regionálnych rozmerov až po jednotlivé lokality.

Zahŕňa to nasledovné špecifické práce:

  • zostavovanie účelových hydrogeologických a hydrogeochemických máp a máp zraniteľnosti podzemných vôd,
  • výpočty prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemných vôd (programové vybavenie AquiferTest Pro),
  • zabezpečenie využiteľných zdrojov podzemných vôd (vŕtané hydrogeologické vrty, záchyty prameňov),
  • overenie výdatnosti zdrojov vôd na pitné a technické účely, so zhodnotením ich kvality (programové vybavenie AquaChem),
  • návrhy pásiem ochrany vodných zdrojov a podmienok hospodárenia v nich,
  • vyhodnotenie režimu podzemných vôd, hydrochemický monitoring, posúdenie zmien v kvalite vôd a stanovenie trendov ďalšieho vývoja,
  • posúdenie možnosti zabezpečenia geotermálnej energie na jednotlivých lokalitách,
  • modelovanie prúdenia podzemných vôd s pomocou numerických filtračných modelov,
  • zakladanie stavieb v sťažených prírodných podmienkach, návrh a realizácia odvodnenia stavebných jám,
  • posudzovanie vplyvu čistiarní odpadových vôd na kvalitu podzemných vôd, vrátane posudkov malých domácich ČOV.

Fotogaléria