Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH
vedúci strediska
0915 948 386
hydro@geoslovakia.sk

Ing. Slávka Grexová, PhD.
vedúca oddelenia
0905 650 960
slavka.grexova@geoslovakia.sk

Ing. Mária Burčová, PhD.
odborný geológ
0915 988 684
maria.burcova@geoslovakia.sk

Mgr. Anna Jakubiková
odborný geológ
055/729 72 34
anna.jakubikova@geoslovakia.sk

Ing. Karolína Adzimová
odborný geológ
0905 415 068
karolina.adzimova@geoslovakia.sk

Environmentálna geológia

Spoločnosť realizuje komplexné činnosti späté s environmentálnou problematikou, od konzultačnej činnosti v environmentálnej oblasti, prieskumných, vzorkovacích a laboratórnych prác, spracovania analýzy rizika s hodnotením environmentálnych a zdravotných rizík, sanáciu geologického prostredia a environmentálnej záťaže, po monitoring geologických faktorov životného prostredia.

Pri zosúladení činnosti jednotlivých subjektov s platnými legislatívnymi podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu postupujeme podľa aktuálnych metodík a na spracovanie a analýzu získaných dát využívame špecializované programové vybavenie.

Spoločnosť poskytuje:

 • konzultačnú a poradenskú činnosť v environmentálnej oblasti
 • environmentálny audit a rizikovú analýzu podľa STN ISO 14010 a platných legislatívnych noriem. Pri environmentálnom audite a rizikovej analýze využívame programové vybavenie RBCA a RISC 5.
 • prieskum a sanácia znečisteného územia

V rámci prieskumu a sanácie znečistených vôd a zemín zabezpečuje spoločnosť celú škálu geologickej a inžinierskej činnosti.

Spoločnosť sa v odbore prieskumu a sanácie znečistenia na jednotlivých etapách zaoberá:

 • určením stupňa a druhu znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody,
 • návrhom optimálnych sanačných opatrení pre likvidáciu znečistenia v podzemnej vode a horninovom prostredí spôsobmi in situ, ex situ, vypracovanie projektu sanácie,
 • aktívnou sanáciou znečistenia a rekultiváciou dotknutých území (vyžívajú sa air sparging, bioremediácia, venting, podpovrchové reaktívne zóny a steny, air stripping),
 • kontrola zostatkových limitov znečistenia v horninovom prostredí a podzemnej vode s pomocou atmogeochemického a hydrochemického monitoringu,
 • vybudovanie monitorovacích systémov a periodické spracovanie výsledkov monitoringu.

Matematické modelovanie
Spoločnosť využíva pri riešení hydrogeologických úloh, problémov spätých so životným prostredím, šírením kontaminácie v podzemných vodách a horninovom prostredí, pri remediácii prostredia a spracovaní analýzy rizika  programové vybavenie špeciálneho určenia.

V rámci spracovania získaných geodát a prognóz realizujeme:

 • matematické modelovanie prúdenia podzemnej vody a prenosu znečistenia s pomocou numerických trojdimenzionálnych modelov (programové vybavenie VisualMODFLOW PREMIUM/Visual FLEX),
 • matematické modelovanie zamerané na určenie časovej a priestorovej závislosti prenosu a vývoja rôznych druhov znečistenia, vrátane pôsobenia biodegradačných faktorov, chemických reakcií ,
 • spracovanie analýzy rizika, využívajúce aj výstupy programového vybavenia RISC 5,
 • vizualizácia získaných údajov a výsledkov numerického modelovania (ArcGIS, Visual MODFLOW 3D EXPLORER, Surfer 8.0).

Posudková činnosť v odpadovom hospodárstve
V rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje spoločnosť celú inžiniersku činnosť, od posúdenia geologických podmienok územia až po vypracovanie prevádzkových poriadkov a interných predpisov nových a existujúcich skládok.

Okrem toho vypracúvame odborné posudky na nakladanie s odpadmi a na zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov. Spoločnosť sa v odbore odpadového hospodárstva na jednotlivých stupňoch zaoberá:

 • posúdením vhodnosti území pre založenie skládok odpadov,
 • posúdením základových pomerov, vhodnosti zemín pre budovanie tesnenia a zemných konštrukcií skládky,
 • geologickým a geotechnickým dozorom pri výstavbe skládok,
 • posudkovou činnosťou v zmysle zákona NR SR 223/ 2001 Z.z. v znení zákona 409/ 2006 Z. z. a aktuálnych legislatívnych predpisov, vypracovaním prevádzkového poriadku zariadení na zneškodňovanie odpadov ( skládok) a zariadení na zhodnocovanie odpadov,
 • vypracovaním prevádzkového poriadku monitoringu skládok,
 • vypracovaním odborných posudkov zariadení na nakladanie s odpadmi, skládok, prevádzkových poriadkov a technológií a zariadení na zhodnocovanie odpadov,
 • realizáciou hydrochemického a hydrodynamického monitoringu podzemnej vody v okolí skládok a iných ekologických záťaží.

Fotogaléria