Ing. Vladimír Syčev
vedúci oddelenia geofyzikálnych meraní, úradný merač radónu
0905 591 552
vladimir.sycev@geoslovakia.sk

Geofyzikálne merania

  • úradné merania radónu (222Rn) v pôdnom vzduchu
  • meranie metódou GPR (georadar)
  • určovanie plošného rozsahu a hrúbok litologický odlišných typov hornín, kontrola stavu telesa hrádze, prieskum starých environmentálnych záťaži a zosuvov s využitím geoelektrických metód (odporová tomografia - multikábel, vertikálne elektrické sondovanie, odporové profilovanie)
  • určovanie smeru prúdenia vôd (metóda nabitého telesa - HG varianta)
  • korózny prieskum

Radón je všadeprítomný prírodný rádioaktívny plyn, neviditeľný a bez zápachu, ktorý vzniká postupnou premenou rádia obsiahnutého v zemskej kôre. Po fajčení je ožiarenie obyvateľstva v dôsledku expozície radónom a jeho dcérskymi produktmi druhým najdôležitejším faktorom podmieňujúcim vznik rakoviny pľúc.

Spôsobilosť:

  • úradne merania radónu (222Rn) v pôdnom vzduchu
  • v odbore činnosti geofyzikálne práce

GEO Slovakia s.r.o. je organizáciou, autorizovanou na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu (Rozhodnutie č. 2015/900/005260/01869 zo 17. augusta 2015 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov predlžuje platnosť Rozhodnutia o autorizácií č. 2010/900/005124/02170 z 13. októbra 2010) a držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR na určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb (povolenie č. OOZPŽ/538/2013) Merania sú realizované úradným meračom (certifikát č. 2142/15/R vydaný Slovenským metrologickým ústavom).

Cieľom radónového prieskumu je hodnotenie základových pôd stavebného pozemku z hľadiska rizika vnikania 222Rn do budov.

V zmysle zákona NR SR  596/2002 Z.z. sú "fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú stabeníkom stavieb... sú povinné pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu".

Fotogaléria