Priebeh certifikácie


V roku 2007 a 2011 bolo používanie systému manažérstva úspešne obhájené opätovnou certifikáciou na zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Od roku 2007 je naša spoločnosť autorizovaná na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu.

Od roku 2004 máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

Osvedčenie o opravnení používať pečiatku evidovanej skúšobne

Politika kvality